Kako deluje?

Zadruga ali kooperativa je avtonomno združenje oseb, prostovoljno povezanih z namenom, da na skupne ekonomske, družbene in kulturne potrebe ter prizadevanja odgovarjajo prek podjetja v skupni lasti, ki ga upravljajo demokratično.

NAČELA ZADRUGE:

1. Prostovoljno in odprto članstvo
2. Demokratično upravljanje članov
3. Ekonomska udeležba članov
4. Avtonomija in neodvisnost
5. Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje
6. Sodelovanje med zadrugami
7. Skrb za skupnost

E-kooperativa #Create responsible omogoča:

(1) enakopravno participacijo različnih ciljnih skupin in posameznikov – prekarnih delavcev v procesih upravljanja, odločanja in izvajanja dejavnosti zadruge,

(2) podporo prekarnim delavcem pri izvajanju storitev administrativno – tehnične narave (od prijav na razpise, do ureditve zavarovanj, plačil, izdajanja računov, vodenja poslovanja in poslovnih knjig ipd.),

(3) oblikovanje kreativnih timov za implementacijo inovativnih projektnih idej in projektov, s tem pa tudi ustvarjanje možnosti za realizacijo le-teh skozi lastne podjeme/podjetja na trgu,

(4) dostop do trga skozi ko-kreacijo podpornega okolja (kjer bodo prekarni delavci oziroma zadružniki soustvarjali in oblikovali kreativno stičišče za opolnomočenje in aktivacijo širše skupnosti prekarnih delavcev),

(5) sooblikovanje politik relevantnih resorjev s področja zaposlovanja, socialne in pravne varnosti, zdravstvenih storitev za prekarne delavce,

(6) z integriranim pristopom skozi skupnostni princip omogoča boljše pogoje in pogajalsko pozicijo za aktivacijo prekarnih delavcev tako s področja kulturnih in kreativnih industrij ter umetnosti v postopkih javnega naročanja (ki z ZJN3 dajejo posebne možnosti socialnim podjetjem).

Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.